Avís Legal

1. Objecte

Aquest l’Avís Legal  (en endavant, l’ ‘Avís Legal’) regula l’accés i us del website www.gafascompletas.es (en endavant “Website“), titularitat de l’ÒPTICA DEL PENEDÈS, S.L. (en endavant “GAFAS COMPLETAS“).

GAFAS COMPLETAS es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, l’estructura, configuració i disseny del Website, així com de l’Avís Legal. Aquests canvis es veuran reflectits en aquest document i seran aplicables des de la seva publicació en el Website.

Una versió actualitzada del present Avís Legal estarà disponible permanentment en el present Website, estant accessible pels usuaris en tot moment i podent aquests emmagatzemar aquest document i obtenir una còpia física per imprimir.

 

2. Titularitat del Website

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant “LSSI“), l’ informem que GAFAS COMPLETAS es una societat amb domicili social al carrer Canigó, núm. 26-30, 08901 l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i amb CIF B-58.442.500 que consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8892, Llibre 8123, Foli 139, Full 104.143 i que està degudament legitimada per l’ús i explotació d’aquest Website, l’ús del qual està subjecte al present Avís Legal.

 

3. Acceptació de l’Avís Legal

La navegació, així com el simple accés al Website atribueix la condició d’usuari del lloc web i implica la plena acceptació sense reserves del present Avís Legal així com de qualsevol modificació introduïda.

 

4. Capacitat Legal

Els serveis i continguts oferts a través d’aquest Website estan destinats només a persones físiques o jurídiques que, d’acord amb la llei aplicable, tinguin capacitat legal suficient per a l’acceptació del present Avís Legal i que, així mateix, no hagin sigut exclosos per GAFAS COMPLETAS en contravenció de qualsevol disposició del present Avís Legal

 

5. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com tota la informació continguda en el Website (imatges, marques, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura, navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que apareix en ell) són propietat exclusiva de GAFAS COMPLETAS.

Mitjançant el present Avís Legal no es cedeix cap dret a la propietat intel·lectual o industrial sobre els productes presentats al Website o cap dels seus elements integrants (imatges, marques, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura, navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que apareix en ell) quedant expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o l’ús de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procés, de qualsevol d’ells per part de l’usuari, excepte en els casos que legalment està permès o autoritzat expressament i escrit per GAFAS COMPLETAS i/o del titular dels corresponents drets.

L’usuari només està autoritzat a visualitzar i obtenir una còpia privada temporal per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software i hardware) i sense poder ser posteriorment cedides a tercers. Amb les excepcions anteriors, l’usuari no podrà modificar ni reproduir aquesta informació, ni en part ni en la seva totalitat sense el consentiment exprés i per escrit, de GAFAS COMPLETAS. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

  1. L’usuari no està autoritzat a utilitzar la informació continguda en el Website per tal de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional (venda directa o qualsevol altre tipus de finalitat comercial, així com comercialitzar aquesta informació de cap manera).
  2. L’usuari no està autoritzat a suprimir, eludir, manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de GAFAS COMPLETAS, així com qualsevol mecanisme de protecció.
  3. L’usuari no està autoritzat a desmantellar, descompilar o invertir la base de dades on s’emmagatzema la informació del Website.

Tota la informació en el Website es troba protegida sota copyright. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Website, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat industrial i intel·lectual de GAFAS COMPLETAS, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Les marques (els signes distintius i logos) que apareixen en el Website són propietat exclusiva de GAFAS COMPLETAS i estan degudament registrats o en procés de registre. Els noms d’altres productes, serveis i companyies que apareixen en aquest document o en el Website, poden ser marques comercials o altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris.

 

6. Política d’Enllaços

GAFAS COMPLETAS no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis patits per l’accés a continguts de tercers a través de les possibles connexions, links o enllaços de les pàgines web enllaçades des del Website. La funció que, en el seu cas, podria tenir aquests enllaços és únicament d’informar els usuaris sobre l’existència d’altres fonts d’informació o altres continguts i serveis d’Internet. GAFAS COMPLETAS no serà en cap cas responsable dels resultats obtinguts mitjançant aquests enllaços o de les conseqüències derivades de l’accés pels usuaris a ells. Aquests continguts són proporcionats per aquests, per la qual cosa GAFAS COMPLETAS no pot controlar la legalitat del contingut o la qualitat dels serveis oferts en el mateix.

 

7. Responsabilitat de l’usuari

En general l’usuari es compromet a complir amb  el present Avís Legal, així com a complir les advertències especials o instruccions d’ús contingudes en ell i sempre actuar segons la llei, la moral i les exigències de la bona fe, utilitzant la deguda diligència i abstenir-se d’utilitzar el Website de qualsevol manera que pugui impedir, perjudicar o deteriorar el normal funcionament d’aquesta, els béns o drets de GAFAS COMPLETAS, els seus proveïdors, altres usuaris o en general de qualsevol tercer.

Així mateix durant l’ús del Website l’usuari s’obliga a:

  1. No introduir, emmagatzemar o difondre al o des el Website, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma vagi contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, honor, intimitat i la imatge de tercers i en general la legislació.
  2. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que pugui causar danys al Website, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de GAFAS COMPLETAS, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de GAFAS COMPLETAS o en general qualsevol tercer.
  3. No realitzar activitats de publicitat o d’explotació comercial a través de el Website  i no utilitzar els continguts i la mateixa informació per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
  4. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres a la utilització del Website o a través de qualsevol dels serveis, incloent-hi l’ús de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra manera.
  5. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informació, programes o documents electrònics de GAFAS COMPLETAS, els seus proveïdors o tercers.
  6. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringeixi els drets de propietat intel·lectual o industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

 

8. La responsabilitat de GAFAS COMPLETAS

L’usuari assumeix tota la responsabilitat per l’ús del Website, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sorgeixi d’aquest ús, incloent-hi, de forma enunciativa i no limitada, qualsevol resultat tècnic o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel present Website, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a GAFAS COMPLETAS per qualsevol reclamació de tercers derivats directament o indirectament, dels esmentats fets.

GAFAS COMPLETAS no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o a la maquinària i els equips informàtics dels usuaris per causes alienes a GAFAS COMPLETAS, que impedeixin o demorin l’accés a la navegació a través del Website, o els retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics per causes no imputables a GAFAS COMPLETAS, a causa de l’usuari, terceres persones, o de casos de força major.

No obstant això, GAFAS COMPLETAS declara que adopta i adoptarà en tot cas totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, per garantir el bon funcionament del present Website i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

GAFAS COMPLETAS es reserva el dret a interrompre l’accés al Website en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per error d’alimentació elèctrica o qualsevol altra causa.

GAFAS COMPLETAS no controla, amb caràcter general, l’ús que els usuaris fan del Website. En particular GAFAS COMPLETAS no garanteix sota cap extrem que els usuaris utilitzin el Website d’acord amb la llei, el present Avís Legal, moral i bons costums generalment acceptats i ordre públic, ni fent-ho d’una forma diligent i prudent. Com a resultat, GAFAS COMPLETAS no es fa responsable de l’ús que l’usuari faci del contingut del Website o de les seves contrasenyes que pugui conduir a una violació de qualsevol norma, nacionals i internacionals, drets de la propietat intel·lectual i industrial o altres drets de tercers.

9. Cookies.

En relació amb les Cookies utilitzades pel Website s’aplicaran les disposicions de la política de Cookies del Website que pot ser visitat a Política de cookies.

10. Renuncia

En cas que GAFAS COMPLETAS deixés d’insistir en el compliment estricte per part de l’usuari d’alguna de les obligacions assumides en virtut del  present Avís Legal, o si deixés d’exercitar algun dels drets o recursos que GAFAS COMPLETAS estigués facultada a exercitar o interposar en virtut d’aquest Avís Legal, tal fet no constituirà una renúncia a aquests drets o recursos ni exonera a l’usuari de complir amb aquestes obligacions.

Les renúncies a exigir el compliment que pogués realitzar GAFAS COMPLETAS no constituiran una renúncia a exigir compliments posteriors.

Cap renúncia per part de GAFAS COMPLETAS  del present Avís Legal patirà efecte tret que s’estipuli de forma expressa que és una renúncia i se li comuniqui a l’usuari per escrit de conformitat amb el que disposa l’apartat de notificacions anterior.

 

11. Independència

Qualsevol clàusula o estipulació d’aquest Avís Legal que resulti invàlida, nul·la o il·legal no afectarà, perjudicarà ni invalidarà, sempre que no fos essencial per al compliment de l’objecte del mateix, qualsevol altres disposicions aquí contingudes, les quals seguiran sent vàlides i efectives.

 

12. Llei aplicable i jurisdicció

La validesa, execució i interpretació del present Avís Legal serà regulat en tots els aspectes per les lleis civils i mercantils espanyoles.

GAFAS COMPLETAS i l’usuari intentaran resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir. En aquest sentit i amb l’objectiu d’intentar resoldre de manera amistosa qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, l’usuari es compromet a contactar amb el departament d’atenció al client de GAFAS COMPLETAS a través dels següents mitjans: OPTICA DEL PENEDES, S.L. Departament d’Atenció al Client, Carrer Canigó, núm. 26-30, 08901 L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona) o bé, enviant un e-mail a la direcció info@gafascompletas.com, abans de presentar una reclamació davant qualsevol autoritat administrativa o judicial.

En el cas que sorgís qualsevol conflicte, litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l’execució, interpretació, i/o aplicació del present Avís Legal i/o utilització del Website que no s’hagi pogut resoldre de forma amistosa entre les parts, es resoldrà definitivament en els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, excepte que una norma imperativa estableixi un altre fur diferent.


El present Avís Legal es troba actualitzat a data 25 de maig de 2018.